14.10.2016 - Zaniepokojeni reformą oświaty

W Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie odbyła się 14 października debata zaniepokojonych strukturalną reformą szkół. Rozmawiano o Konstytucji i zasadzie pomocniczości w kontekście planowanych zmian w oświacie. Zwrócono uwagę na konsekwencje, jakie dla polityki edukacyjnej powinny wynikać z zasady pomocniczości. Organizatorami byli: Centrum Arrupe, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich.

Apel do Rodziców w Dniu Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice,

Wszyscy wiemy, że każda dobra zmiana powinna odbywać się w poszanowaniu wolności i w kontekście solidarności, w trosce o dobro wspólne. Te zasady gwarantuje nam Konstytucja. Do ich respektowania zachęca nas także społeczna nauka kościoła katolickiego. Tymczasem obawiamy się, że proponowana przez MEN reforma oświaty będzie miała negatywny wpływ na jakość edukacji na obszarach wiejskich.

Wprowadzenie klas 7 i 8 do szkół podstawowych spowoduje likwidację utworzonych w nich placówek edukacji przedszkolnej. Budynki szkolne nie pomieszczą klas 1-8 razem z przedszkolakami. Zwracamy się z apelem do PiS o odstąpienie od wprowadzania tej reformy i apelujemy do Was, Rodzice o przyłączenie się. Zwolnijmy PiS z obietnicy wyborczej likwidacji gimnazjów!

Budynki szkół wiejskich posiadają zazwyczaj 8 sal lekcyjnych. Po utworzeniu gimnazjów i likwidacji klas 7 i 8 w 1999 roku w wolnych salach lekcyjnych zaczęto organizować placówki edukacji przedszkolnej. Wiązało to się z inwestycjami – budową oddzielnych łazienek dostosowanych do małych dzieci, przystosowaniem sal do zajęć przedszkolnych, budową placów zabaw na boiskach szkolnych. W wielu wsiach nie ma innych budynków publicznych, w których można by zorganizować edukację przedszkolną. Powrót klas 7 i 8 do szkół podstawowych oznaczać będzie brak sal dla dzieci w wieku przedszkolnym. Reforma powoduje też zagrożenia dla dalszego istnienia małych szkół uratowanych przez rodziców i prowadzonych przez organy społeczne. Koszty zmian obciążą budżety wszystkich gmin i miast, zmuszając do oszczędności na edukacji przedszkolnej. Przedszkola bowiem finansowane są w głównej mierze z dochodów własnych samorządów. Budżety na oświatę są największą częścią budżetów gminnych i nie ma możliwości ich nieograniczonego zwiększania.

Edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem w edukacji człowieka. Przyczynia się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i stanowi fundament do dalszego rozwoju. Zapewnijmy najpierw możliwość edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom od 3 roku życia, później będzie czas na zmiany w organizacji szkoły. Rzetelne konsultacje społeczne i respektowanie zasady pomocniczości pozwoli unikać niszczących konfliktów.   Dziś prosimy – zwolnijmy PiS z realizacji obietnicy wyborczej likwidacji gimnazjów. Skupmy energię społeczną i finanse samorządów na edukacji przedszkolnej i doskonaleniu istniejącej edukacji szkolnej. 

W imieniu Uczestników konferencji Alina Kozińska-Bałdyga i o. Wojciech Żmudziński SJ

Warszawa, 14 października 2016

fio wz